ในเรื่องของแหล่งทรัพยากรแร่ไทเทเนียมไดออกไซด์

admin 26.12.2015
featured image

ประเทศรัสเซียจัดเป็นอันดับที่ สองของโลกรองจากประเทศจีน ในเรื่องของแหล่งทรัพยากรแร่ ไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) ตามท ี่นักคาดการณ์ทรัพยากรระบุไว้ เนื่องด้วยปริมานอัตราที่มี มากกว่า 800 ล้านตัน จากทุกพื้นที่ที่ ครอบคลุมไปทั่ว ซึ่งมีมากที่สุดในตอนใต้ของไซบี เรียและพื้นที่ในเขตตะวั นออกไกล, ยุโรปตอนเหนือ, ตอนกลางและตอนใต้ยุโรปบางส่ วนของรัสเซีย รัสเซียเป็นผู้จำหน่ายไทเทเนี ยมรายใหญ่ของประเทศไทย Read More

การส่งออกเมล็ดบัควี ทจากประเทศรัสเซียไปยั งประเทศไทย

admin 26.12.2015
featured image

การส่งออกเมล็ดบัควี ทจากประเทศรัสเซียไปยั งประเทศไทย – อีกหนึ่งธุรกิจที่ทำกำไรมากที่ สุด เมล็ดบัควีทในประเทศไทยถือว่ าเป็นสินค้าที่หายากมาก ซึ่งบัควีทผลิตขึ้นและมีการซื้ อขายในประเทศรัสเซีย Read More

การส่งออกน้ำมันจากประเทศรั สเซียมายังประเทศไทย

admin 20.12.2015
featured image

คุณต้องการส่งออกน้ำมั นจากประเทศรัสเซียมายั งประเทศไทยมั้ย ถือว่าเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยม! เมื่อค่าสกุลเงินรัสเซียต่ำ เป็นโอกาสที่ดีให้คุณสามารถซื้ อได้ในราคาที่ถูกมากขึ้น! การส่งออกน้ำมันดิบเป็นพื้ นฐานของหลายๆเศรษฐกิจ ดังนั้นน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิ โตรเลียมจึงกลายเป็นสินค้าหลั กที่ส่งออกจากประเทศรัสเซียไปยั งตลาดต่างประเทศ Read More