ในเรื่องของแหล่งทรัพยากรแร่ไทเทเนียมไดออกไซด์

admin 2015-12-26
featured image

ประเทศรัสเซียจัดเป็นอันดับที่ สองของโลกรองจากประเทศจีน ในเรื่องของแหล่งทรัพยากรแร่ ไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) ตามท ี่นักคาดการณ์ทรัพยากรระบุไว้ เนื่องด้วยปริมานอัตราที่มี มากกว่า 800 ล้านตัน จากทุกพื้นที่ที่ ครอบคลุมไปทั่ว ซึ่งมีมากที่สุดในตอนใต้ของไซบี เรียและพื้นที่ในเขตตะวั นออกไกล, ยุโรปตอนเหนือ, ตอนกลางและตอนใต้ยุโรปบางส่ วนของรัสเซีย รัสเซียเป็นผู้จำหน่ายไทเทเนี ยมรายใหญ่ของประเทศไทย

รัสเซียมีแหล่งทรัพยากรไทเทเนี ยมไดออกไซด์มากเป็นอันดับที่ สองของโลกรองจากประเทศจีน มีปริมานมากถึง 490 ล้านตัน มากกว่าถึงครึ่งหนึ่ งของสาธารณรัฐโคมิที่มี 57%, เขตมูร์มันสค์ เชเลียบินสค์และชิตามี 40%

จากการสำรวจทรัพยากรไทเทเนี ยมไดออกไซด์ในประเทศรัสเซี ยประกอบไปด้วย หินหนืด 54% และชั้นดินโคลน 46%

บริษัทใหญ่ในประเทศรัสเซียจะติ ดต่อธุรกิจโดยตรงกับตั วแทนในประเทศไทย ซึ่งมีบทบาทสำคัญมากในการทำธุ รกิจร่วมกันกับหุ้นส่ วนทางเศรษฐกิจที่มีทรั พยากรไทเทเนียมทั้งประเทศอย่ างรัสเซีย ตอนนี้ประเทศไทยถือว่ามี ผลกำไรมากทีเดียวจากการซื้อในรั สเซีย สาเหตุเพราะอัตราแลกเปลี่ยนที่ ต่ำของเงินรูเบิลที่ลดลงเนื่ องจากการลดลงของราคาน้ำมัน

แหล่งแร่จากหินหนืดในรัสเซีย มีส่วนผสมของแร่ไทเทเนี ยมไดออกไซด์ 2-15% เมื่อเทียบกับเหมืองพันจือหัว ประเทศจีน ที่มี 9% แต่น้อยกว่าเหมืองLac Tio ประเทศแคนาดา 32% และเหมืองTellnes ประเทศนอร์เวย์ 18%

ในสาธารณรัฐโคมิ ประเทศรัสเซียได้รับการพิสูจน์ พบว่ามีแหล่งสะสมไทเทเนี ยมไดออกไซด์ถึง 83% มีลักษณะโครงสร้างเป็นชั้นดิ นหลายชั้นใต้ดินลึกถึง 150-280 เมตร แร่ชนิดนี้มีส่วนผสมของสารที่ ทนต่อความร้ อนและการหลอมละลายได้ดี

การส่งออกชิ้นส่วนเครื่องจั กรและอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นในรั สเซีย จัดว่าเป็นสินค้าสำคัญ จากการค้าขายเครื่องมือเชิงอุ ตสาหกรรมทำให้ปริมาณการส่ งออกในปีที่ผ่านมาเกิน 26 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ

ดังนั้น บริษัทประกอบเครื่องจักรรัสเซีย Uralmash ผลิตเครื่องมือสำหรับการทำเหมื องและเครื่องแยกโลหะจากแร่ สำหรับใช้เป็นพลังงานและการขนส่ ง เพื่อส่งออกไปยังตลาดโลกให้กั บประเทศในเครือ CIS , ประเทศไทย, ยุโรปตะวันออกและตะวันตก, ประเทศในแถบตะวันออกกลาง, อินเดีย, ปากีสถาน, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, แอฟริกา, อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

Add your comment