การส่งออกเมล็ดบัควี ทจากประเทศรัสเซียไปยั งประเทศไทย

admin 2015-12-26
featured image

การส่งออกเมล็ดบัควี ทจากประเทศรัสเซียไปยั งประเทศไทย – อีกหนึ่งธุรกิจที่ทำกำไรมากที่ สุด เมล็ดบัควีทในประเทศไทยถือว่ าเป็นสินค้าที่หายากมาก ซึ่งบัควีทผลิตขึ้นและมีการซื้ อขายในประเทศรัสเซีย

เมล็ดบัควีทมีลักษณะเป็นเมล็ดพื ชสีเขียว จะต้องนำไปต้มก่อน หลังจากนั้นจึงจะสามารถนำไปคั่ วในกะทะไฟได้

นับตั้งแต่กลางปี​​ 1970 บทบาททางการเกษตรที่ถูกสร้างขึ้ นในปี 1996 ลดลง มีเพียง10% ที่เป็นรายได้จากภายในประเทศ เมื่อเทียบกับ 34% ในปี 1973 อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมก็ได้เข้ าถึงความต้ องการทางอาหารภายในประเทศ โดยแบ่งพื้นที่ครึ่งหนึ่งไว้ สำหรับปลูกข้าวในพื้นที่หนึ่ งในสามของพื้นที่ดินทั้ งหมดในประเทศ

ชาวเกษตรกรทุกข์ทรมานจากปั ญหาการขาดแคลนที่ดิน แต่ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ สอง พวกเขาก็ค่อยๆเพิ่มผลผลิต ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของปี 1980 ประเทศไทยได้กลายเป็นผู้ส่ งออกข้าวที่ใหญ่ที่สุ ดในโลกและในปลายปี 1990 มียอดเก็บเกี่ยว 22 ล้านตัน ประเทศไทยจึงกลายมาเป็นอันดับที ่ 6 ของโลก

รัสเซียช่วงเดือนมกราคมถึงเดื อนตุลาคมในปี2010 ได้มีการส่งออกเมล็ดบัควีทเข้ าประเทศไทยเพิ่มขึ้นถึง 59.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกั นในปี 2009 ข้อมูลดังกล่าวได้จากบริการศุ ลกากรของรัฐบาลกลาง (FCS)

ในช่วงฤดูร้อนของปีนี้ Rosstat บันทึกสถิติของรัสเซียรายงานว่ าราคาของบัควีทในช่วงต้นปีเพิ่ มขึ้นถึง 60%

ผู้จำหน่ายอธิบายว่าสาเหตุ ของราคาธัญพืชฤดูแล้งเพิ่มขึ้ นนั้น เป็นเพราะขาดแคลนการเพาะปลูกที่ อุดมสมบูรณ์

สำหรับร้านค้าหลายแห่งต่างก็ไม่ มีบัควีทวางจำหน่ายในเวลาเดี ยวกัน สาเหตุเพราะชาวรัสเซียชอบซื้อบั ควีทเป็นจำนวนมากจึงทำให้ ขาดตลาด ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงมการซื้ อขายบัควีทเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นที่นิยมมากกว่าข้ าวในประเทศรัสเซีย เพราะบัควีทจะเจริญเติบโตและเก็ บเกี่ยวได้ไวกว่าข้าวถึงสองเท่า

ผลจากราคาบัควีทและผลิตภัณฑ์อื่ น ๆเพิ่มขึ้น รวมทั้งแป้งและขนมปัง เราเริ่มหันมาสนใจ Federal Antimonopoly Service  and Prosecutor General’s Office
บัควีทไม่ใช่พืชที่เพาะปลู กและเติบโตได้ในประเทศไทย ดังนั้นสามารถซื้อได้ จากประเทศรัสเซีย ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายบัควีทให้กั บประเทศไทย

Add your comment