การส่งออกน้ำมันจากประเทศรั สเซียมายังประเทศไทย

admin 2015-12-20
featured image

คุณต้องการส่งออกน้ำมั นจากประเทศรัสเซียมายั งประเทศไทยมั้ย ถือว่าเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยม! เมื่อค่าสกุลเงินรัสเซียต่ำ เป็นโอกาสที่ดีให้คุณสามารถซื้ อได้ในราคาที่ถูกมากขึ้น! การส่งออกน้ำมันดิบเป็นพื้ นฐานของหลายๆเศรษฐกิจ ดังนั้นน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิ โตรเลียมจึงกลายเป็นสินค้าหลั กที่ส่งออกจากประเทศรัสเซียไปยั งตลาดต่างประเทศ

ตลอดประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ประเทศรัสเซียเป็นผู้ส่งออกน้ ำมันรายใหญ่ ที่ควบคุมตลาดน้ำมันถึง 12-14% ของตลาดโลก ในบริบทของการรักษาเสถี ยรภาพความต้องการบริ โภคภายในประเทศ และการส่งออกน้ำมันเพิ่มขึ้นเนื ่องจากการเติบโตของการผลิต
สำหรับประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ มักจะได้กำไรจากการนำเข้าน้ำมั นจากประเทศรัสเซีย ด้วยเพราะราคาของน้ำมัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิตที่มี ปริมาณเกินความต้องการ จึงทำให้น้ำมันรัสเซียราคาถู กในตลาดทุกวันนี้

ท่อนำส่งน้ำมัน – เป็นวิธีส่งน้ำมันที่มีประสิทธิ ภาพมากที่สุดในการขนส่ง (รวมทั้งการขนส่งทางทะเลโดยเรื อบรรทุกน้ำมัน) ด้วยความจุของท่อขนาดเส้นผ่าศู นย์กลาง 1,200 มม. สามารถส่งน้ำมัน 80-90 ล้าน ตันต่อปีในอัตราการไหลของน้ำมัน 10-12 กิโลเมตร / ชั่วโมง

ท่อนำส่งน้ำมันดิบรัสเซียเป็นส่ วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ใช้ลำเลี ยงน้ำมันในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปัจจุบันได้พัฒนากลายเป็นเครื อข่ายท่อน้ำมันหลักซึ่งทำให้ สามารถจำหน่ายน้ำมันได้มากกว่า 95% ของน้ำมันที่ผลิตในระยะทางเฉลี่ ย 2,300 กิโลเมตรต่อการสูบ

ด้วยขนาดของท่อขนส่งน้ำมัน ทำให้มีอัตราการขนส่งที่เร็วกว่ าการขนส่งทางรถไฟถึง 2.5 เท่าในแง่ของการขนส่งน้ำมัน

ในมหาสมุทรแปซิฟิก น้ำมันจากรัสเซียได้ครอบคลุ มไปทั่วในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิ กและแถบชายฝั่งแปซิฟิก ประเทศจีนเป็นประเทศที่นำเข้าน้ ำมันจากรัสเซียรายใหญ่ที่สุดถึง 12.8 ล้านตัน ,เกาหลีใต้และญี่ปุ่น 9.8 ล้านตัน, สหรัฐอเมริกา 2.3 ล้านตัน และประเทศไทย 2.1 ล้านตัน

นอกจากนี้ยังมีการส่งออกปริ มาณมากกว่า 500,000 ตัน ไปยังประเทศฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, อินเดีย, ไต้หวัน, ฮ่องกง, นิวซีแลนด์ ปัจจุบันเส้นทางหลักของการขนส่ งน้ำมันในตลาดแปซิฟิกจะใช้วิธี การส่งทางท่อขนส่งน้ำมัน ทางรถไฟ และทางเรือ

ดังนั้น การซื้อน้ำมันจากรัสเซีย จึงกลายเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุ ดในประเทศไทย ด้วยราคาที่ต่ำ เปิดโอกาศให้กับบริษัทขนาดใหญ่ หลายแห่งในประเทศไทยและผู้ ประกอบการภาคเอกชนสามารถเพิ่ มผลกำไรได้มากยิ่งขึ้น

Add your comment